REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Art. 1. [Informacje podstawowe]

 1. Niniejszy regulamin to regulamin świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem strony internetowej: https://mayajubiler.pl/(zwanej dalej „Stroną”).
 2. Właścicielem i podmiotem świadczącym usługi elektroniczne poprzez Stronę jest: Sylwia Stycz-Jurowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: MAYA Jubiler z siedzibą w 43-200 Pszczyna, ul. Władysława Broniewskiego 3, NIP: 6351788100, REGON: 386726924 (zwany dalej „Usługodawcą”).
 3. Z Usługodawcą możesz skontaktować za pośrednictwem:
 1. poczty e-mail: mayajubiler@gmail.com
 2. telefonicznie: 512 123 932
 1. Niniejszy regulamin został przyjęty w dniu 31.03.2021 r.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

Art. 2. [Rodzaje i zakres świadczonych usług]

 1. Strona stanowi internetowy sklep jubilerski, za pośrednictwem którego Usługodawca prowadzi sprzedaż produktów jubilerskich [usługi odpłatne]
 2. Za pośrednictwem Strony Usługodawca świadczy także: możliwość subskrypcji newslettera (w celu otrzymywania informacji handlowych/marketingowych) oraz założenia konta użytkownika [usługi nieodpłatne]

Art. 3. [Warunki techniczne do korzystania z usług]

 1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony potrzebujesz:
 1. urządzenie (komputer PC, tablet, smartphone) z połączeniem internetowym,
 2. przeglądarkę internetową,
 3. jeśli będziesz chciał zapisać się na newsletter będziesz musiał dysponować adresem poczty elektronicznej (e-mail).

Art. 4 [Sklep internetowy]

 1. [Składanie zamówień]:
 1. Skuteczne złożenie zamówienia wymaga podania danych, określonych w formularzu zamówienia. Dane powinny być prawdziwe i aktualne.
 2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po podaniu przez Ciebie obowiązkowych danych, kliknięciu opcji „Kupuję i płacę”, dokonania zapłaty (z wyłączeniem płatności za pobraniem) oraz e-mailowym potwierdzeniem złożenia zamówienia wysłanym przez Usługodawcę.
 3. Usługodawca zrealizuje zamówienie po dokonaniu przez Ciebie zapłaty (z wyjątkiem opcji „za pobraniem”) i potwierdzeniu Twojego zamówienia. Termin na zapłatę wynosi 7 dni.
 4. Zamówienia są realizowane w terminie od 3 do 7 dni, od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Przez realizację rozumie się skompletowanie i wysyłkę zamówienia. Jeśli zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane w tym terminie, otrzymasz informację od Usługodawcy.
 5. [Dokonywanie płatności]
 1. Usługodawca umożliwia zapłatę: (a) za pobraniem (b) za pośrednictwem operatora płatności internetowych – przelewy24.pl
 2. Płatność dokonana jest z chwilą wpływu środków na rachunek Usługodawcy lub zaksięgowania się środków przez system operatora płatności;
 3. [Dostawa/Odbiór towaru]
 1. Usługodawca umożliwia kilka opcji dostawy towaru – wyboru należy dokonać przy składaniu zamówienia.
 2. Koszty dostawy Usługodawca określa na stronie, tak abyś mógł się z nimi zapoznać przed złożeniem zamówienia.
 3. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w stanie przesyłki, w szczególności jej zewnętrznych uszkodzeń, powinieneś zgłosić ten fakt kurierowi i spisać z nim protokół obejmujący te informacje. Pamiętaj że zaniechanie powyższego obowiązku może być przyczyną odmowy uznania Twoich roszczeń reklamacyjnych.
 4. [Gwarancja]
 5. Usługodawca udziela na rzecz *konsumentów gwarancji jakości w takim samym zakresie w jakim wiąże go odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 6. [Pozostałe informacje]
 1. W razie wątpliwości uznaje się, że ceny podane w sklepie są cenami brutto.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, jeśli w szczególności: (a) podałeś nieprawdziwie dane, uniemożliwiające dostarczenie przesyłki (b) dwukrotnie nie odebrałeś przesyłki (c) nie opłaciłeś zamówienia w terminie.
 3. Zamówienia można składać za pośrednictwem założonego na Stronie konta użytkownika lub bez jego zakładania.

Art. 5 [Prawa konsumenta]

 1. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą poprzez Stronę, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
 1. w którym Użytkownik wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Użytkownika weszła w posiadanie rzeczy (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy, np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą);
 2. w którym Użytkownik wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Użytkownika weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno),
 3. w którym Użytkownik wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Użytkownika weszła w posiadanie ostatniej partii lub części (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach),
 4. w którym Użytkownik wszedł w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Użytkownika weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy (w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony).
 1. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny Użytkownik zobligowany jest do złożenia Usługodawcy jednoznacznego oświadczenia woli w tym przedmiocie. Użytkownik może skorzystać z znajdującego się na samym dole Regulaminu formularza, ale nie jest to obowiązkowe. Wystarczy wysłać drogą elektroniczną lub tradycyjnie – drogą pocztową Usługodawcy wiadomość z podaniem danych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, ewentualnie numeru telefonu lub adresu e-mail), informacji o zakupionym produkcie (Usłudze płatnej) z jednoznacznym oświadczeniem, iż odstępują Państwo od umowy.
 2. Termin 14 dni uważa się za zachowany, jeśli Użytkownik złoży Usługodawcy przed jego upływem, oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 4. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwrócić Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 5. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Użytkownika, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Jeżeli Użytkownik wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Użytkownik ma obowiązek zwrócić rzecz Usługodawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 9. Użytkownik ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Usługodawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Użytkownika o konieczności poniesienia tych kosztów.
 10. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Art. 6 [Subskrypcja e-mail]

 1. Usługa w postaci subskrypcji newslettera jest darmowa. Polega ona na wysyłaniu przez Usługodawcę informacji o charakterze informacyjnym oraz reklamowym. Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na przesyłanie przez Usługodawcę informacji handlowych na podany przez Ciebie adres e-mail.
 2. Na newsletter możesz się zapisać przy okazji dokonywania zamówienia lub rejestrując swoje konto na Stronie poprzez podanie adresu e-mail.
 3. Zrezygnować z newslettera może w każdej chwili wchodząc na link: …*w tym miejscu link do cofnięcia subskrypcji lub kontaktując się z Usługodawcą.

Art. 7 [Zgłaszanie i rozpatrywanie reklamacji]

 1. Każdej osobie korzystającej ze Strony przysługuje prawo wniesienia reklamacji.
 2. Wszystkie reklamacje, uwagi i zastrzeżenia możecie kierować na adres: mayajubiler@gmail.com
 3. Reklamacja powinna zawierać:
 1. Twoje imię oraz adres e-mail,
 2. dokładny opis i powód reklamacji,
 3. Twoje żądania, propozycje i wnioski.
 4. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. Dniem rozpoznania reklamacji jest dzień złożenia odpowiedzi drogą mailową przez Usługodawcę odpowiedź na reklamację.

Art. 8 [Rozwiązywanie sporów]

 1. Akceptując ten regulamin zgadzasz się, że w przypadku zaistnienia sporu spróbujemy go rozwiązać wspólnie i polubownie. Czas na przeprowadzenie negocjacji wynosił będzie 3 miesiące od dnia zgłoszenia roszczeń przeze mnie lub przez Ciebie. Jeśli w zakreślonym okresie nie znajdziemy rozwiązania na zakończenie sporu to swoje roszczenia będziemy mogli złożyć sądowi powszechnemu.
 2. W przypadku świadczenia usług na rzecz konsumenta mającego miejsce zamieszkania w innym kraju niż Polska, umawiamy się, że sprawa zostanie rozpoznana wg prawa polskiego. Porozumienie to nie pozbawia Cię ochrony przyznanej Ci na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy i na mocy prawa.
 3. Wyrażam zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów. Jeśli chcesz zgłosić przeciwko mnie jakąś sprawę może to zrobić elektronicznie pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Art. 9 [Ochrona danych osobowych]

 1. Za pośrednictwem Strony, Usługodawca będzie przetwarzał następujące kategorie danych: imię, adres e-mail, oraz dane eksploatacyjne w postaci numeru IP oraz informacji zapisywanych w plikach cookies.
 2. Więcej informacji w zakresie ochrony danych znajdziecie w Polityce prywatności pod adresem: https://mayajubiler.pl/polityka-prywatnosci/

wzór oświadczenia:

[WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: …* tu wskazujecie swoje dane.

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.